Algemene voowaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Hello-Web (onderdeel van Hello-Crypto VOF) met maatschappelijke zetel te 7880 Vloesberg, Potterée 7 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE0748.509.804 (hierna: “Hello-Web”). 

Hello-Web is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk. 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Hello-Web en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”). 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Hello-Web te aanvaarden.

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Hello-Web zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die offerte of aanbieding vermelde termijn. De door Hello-Web vermelde prijzen zijn altijd in euro en vrijgesteld van BTW. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Hello-Web. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij schriftelijk of via e-mail anders bepaald.

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Hello-Web haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Hello-Web niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Hello-Web bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Hello-Web. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Hello-Web, is de klant aan Hello-Web een nalatigheidsintrest verschuldigd van 15% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Bovendien behoudt Hello-Web zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

6.4 Gereserveerde consultancy of prepaid support, kan worden ingepland na volledige betaling van het openstaande factuurbedrag.

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Hello-Web te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

8.1. Hello-Web verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Hello-Web zijn middelenverbintenissen. Hello-Web is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Hello-Web kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Hello-Web zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Hello-Web of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Hello-Web met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Hello-Web. De totale aansprakelijkheid van Hello-Web, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Hello-Web werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Hello-Web geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. Hello-Web is niet aansprakelijk voor de inhoud op de website(s) van haar opdrachtgever(s).

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Hello-Web ontwikkelde sites.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Hello-Web gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Hello-Web werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Hello-Web verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Hello-Web of een derde waarmee Hello-Web hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Hello-Web, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Hello-Web te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Hello-Web onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Hello-Web waarvan hij kennis neemt.

11.1. Voor de hosting werkt Hello-Web samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Hello-Web de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door werkt Hello-Web aan de klant jaarlijks verstrekt, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk te melden ten laatste op de vervaldatum van de factuur. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Hello-Web, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Hello-Web staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Hello-Web. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Hello-Web het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Hello-Web verleende diensten betalen, alsook de kosten die Hello-Web moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Hello-Web nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Hello-Web. Bovendien behoudt Hello-Web het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijs bevat dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

14.1. Beide partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Hello-Web, heeft Hello-Web de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Hello-Web persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Hello-Web voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Hello-Web.

17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Hello-Web geen controle heeft, bevrijden Hello-Web, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Hello-Web en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Hello-Web. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, die uitsluitend oordelen naar Belgisch recht.

20.1. Hello-Web heeft de nodige expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor de klant.

20.2. Hello-Web niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

20.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

21.1 Wanneer de klant voor de optie ‘onderhoud’ kiest, geniet deze voor een duurtijd van 1 jaar vanaf de opleverdatum van technische ondersteuning. Hello-Web voorziet voor de klant per maand 30 minuten waarbinnen technische onderhoudstaken uitgevoerd kunnen worden en updates aan het product uitgevoerd worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de klant. 

21.2 Hello-Web zal steeds ter goede trouw handelen bij het tijdig en correct uitvoeren van onderhoudstaken. Hello-Web kan nooit aansprakelijk gesteld worden wanneer de geplande taken niet binnen het vooropgestelde tijdsbestek uitgevoerd kunnen worden en is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of gebreken. Het staat de klant vrij om een prijsaanvraag aan te vragen voor meer uitgebreide onderhoudsservice. 

21.2 Na een duurtijd van 1 jaar na oplevering wordt de service ‘onderhoud’ automatisch beëindigd, tenzij de klant binnen 30 kalenderdagen voor afloop Hello-Web schriftelijk te kennen geeft opnieuw te willen genieten van deze onderhoudsservice, waarop Hello-Web vrij is een prijsopgave te bezorgen. Hello-Web behoudt zich steeds het recht om een nieuwe aanvraag tot jaarlijks onderhoud te weigeren. Eventuele geschatte onderhoudskosten gemaakt door Hello-Web voor ingang van de service zijn louter illustratief en op geen enkel moment bindend voor Hello-Web.

Scroll naar top